فراري بين المللي است / International Fugitive

فراري بين المللي است / International Fugitive

fugitive

صلاح الدين محمودي آذر که خانواده اش در شهر مهآباد واقع در کشور ايران زندگي مي کنند، يک فراري بين المللي است. داستان کامل را در نشنال پست کانادا بخوانيد: انگليسي  /  فارسي

Salahaddin Mahmudi-Azer, who has family in Mahabad, Iran, is an international fugitive. Read the full story in Canada’s National Post:  English  /  Farsi

By | 2016-03-20T18:53:19+00:00 March 20th, 2016|Uncategorized|0 Comments